Διαδερμική Βαλβιδοπλαστική Μιτροειδούς Βαλβίδας: Χρήση μίας Νέας Τροποποιημένης Ορθόδρομης Τεχνικής

  Η διαδερμική βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς βαλβίδας (ΔΒΜ) θεωρείται η θεραπεία εκλογής για τους συμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας με ευνοϊκά κλινικά και ανατομικά χαρακτηριστικά1 που δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική αντιμετώπιση. Σε σύγκριση με τη χειρουργική αντιμετώπιση, η ΔΒΜ έχει αποδείξει ότι έχει παρόμοια ή και καλύτερα ποσοστά επιτυχίας2,3 και συγκρίσιμα ποσοστά επαναστένωσης.2 Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές είναι η διαφλέβια/ορθόδρομη προσέγγιση (τεχνική μπαλονιού Inoue,4 τεχνική[…]

Η Χρήση Γαδολινίου στη Μαγνητική Τομογραφία. Νέα Ερωτηματικά για την Ασφάλεια Χορήγησης

  Ημαγνητική τομογραφία (MRI) συγκαταλέγεται στις καλύτερες διαγνωστικές απεικονιστικές τεχνικές λόγω της υψηλής διακριτικής ικανότητας και λόγω της μέχρι σήμερα ασφάλειας στην εφαρμογή της. Συχνά προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη διακριτική ικανότητα, ιδιαίτερα στο διαχωρισμό της σύστασης των ιστών, χρησιμοποιούνται σκιαγραφικά με βάση το Γαδολίνιο (Gadolinium Based Contrast Agents- GBCAs) και λαμβάνονται ενισχυμένες εικόνες (contrast enhanced MRI).

Ισχαιμία Μυοκαρδίου μη Αθηρωματικής Αιτιολογίας. Ο Ρόλος της Απεικόνισης

  Οι συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων δεν είναι συχνές (<1% του γενικού πληθυσμού) αλλά είναι σημαντικό να τις αναγνωρίσουμε καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν μείωση της στεφανιαίας ροής αίματος στο μυοκάρδιο και οδηγούν σε προκάρδιο άλγος, αρρυθμίες και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Η γνώση της ανατομίας των στεφανιαίων αγγείων παραδοσιακά εξασφαλίζεται με την κλασσική στεφανιογραφία. Στις περιπτώσεις όμως του περιστατικού που παρουσιάζουμε η κλασσική στεφανιογραφία μεμονωμένα δεν θέτει[…]

Ισχαιμία μυοκαρδίου με φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία. Ο ρόλος της απεικόνισης

Παρουσιάζεται περιστατικό με ενδείξεις οξείας ισχαιμίας χωρίς συνοδό κλινικό σύνδρομο και φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία. Παρουσίαση περιστατικού Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 55 ετών, χωρίς προηγούμενο ιστορικό στεφανιαίας νόσου (ΣΝ), με άτυπα στηθαγχοειδή ενοχλήματα και ενδιάμεση pre-test πιθανότητα ΣΝ. Παραπέμφθηκε για διενέργεια τομογραφικού σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης μυοκαρδίου στην κόπωση και ηρεμία (SPECT). Το ηλεκτρογράφημα (ΗΚΓ) στην μεγίστη προβλεπόμενη καρδιακή συχνότητα της δοκιμασίας κόπωσης (ΔΟΚ) ήταν αρνητικό, με καλή ινότροπη και χρονότροπη απόκριση χωρίς συμπτώματα (Εικόνα 1).

Η Εφαρμογή των Κριτηρίων Καταλληλότητας στην Παραπομπή Διενέργειας Σπινθηρογραφήματος Αιμάτωσης Μυοκαρδίου (SPECT) στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έντονη συζήτηση για τη αυξανόμενη χρήση των αναίμακτων διαγνωστικών εξετάσεων στη σύγχρονη καρδιολογία που έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται αντίστοιχα και τα οικονομικά κόστη για τα συστήματα υγείας.1 Με σκοπό να ελεγχθούν αυτά τα κόστη και να κατευθυνθούν προς την βέλτιστη χρήση των απεικονιστικών εξετάσεων στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου είναι ανάγκη να καθοριστεί η σωστή χρήση των απεικονιστικών αυτών εξετάσεων.

The growing role of echocardiography in interventional cardiology: The present and the future

  As structural heart disease interventions continue to evolve to a sophisticated level, accurate and reliable imaging is required for pre-procedural selection of cases, intraprocedural guidance, post-procedural evaluation, and longterm follow-up of patients. Traditionally, cardiovascular procedures in the catheterization laboratory are guided by fluoroscopy and angiography. Advances in echocardiography can overcome most limitations of conventional imaging modalities and provide successful completion of each step of any catheterbased treatment. Echocardiography’s unique[…]

Πλοήγηση άρθρων