ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 2025

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα χρηματοδοτήσει  ερευνητικά πρωτόκολλα για το έτος 2025. Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν να υποβάλλουν τις ερευνητικές τους προτάσεις στα γραφεία της ΕΚΕ, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024. Το ερευνητικό πρωτόκολλο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 δακτυλογραφημένες σελίδες (διπλό διάστημα-εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας).

Τα ερευνητικά πρωτόκολλα κατατίθενται ηλεκτρονικά, με email στο info@hcs.gr

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

 1. Υπάρχουσα γνώση(1/2 – 1 σελίδα) όπου θα περιγράφεται η μέχρι τώρα υπάρχουσα γνώση στο θέμα, καθώς και η πιθανή συμβολή του ερευνητή σε αυτό.
 2. Υπόθεση της προτεινόμενης έρευνας (1/2 σελίδα), όπου θα περιγράφεται με σαφήνεια η υπόθεση την οποία ο ερευνητής έχει σχηματίσει από τη μέχρι τώρα υπάρχουσα γνώση.
 3. Σκοπός (1/2 σελίδα), όπου θα περιγράφεται τι ακριβώς επιδιώκεται από την έρευνα.
 4. Υλικό και μέθοδοι(6-7 σελίδες):

Α. Περιγράφεται το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (πχ. Φυσιολογικοί εθελοντές, ασθενείς, ζωικά πρότυπα, ιστοί, κύτταρα κτλ). Έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Κέντρου όπου θα γίνει η έρευνα είναι απαραίτητη.
Β. Περιγράφεται η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Εδώ επίσης αναφέρεται ο εξοπλισμός του εργαστηρίου-κλινικής όπου θα διενεργηθεί η έρευνα. Απαραίτητο κρίνεται να τονιστεί η εμπειρία που έχει το ερευνητικό κέντρο στη συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Γ. Στατιστική: αναφέρονται οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για τη στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ο αριθμός των παρατηρήσεων που απαιτείται για να είναι τα αποτελέσματα στατιστικώς σημαντικά επίσης πρέπει να καθορισθεί.

 1. Σημαντικότητα (1/2 – 1 σελίδα). Αναφέρονται οι επιπτώσεις που θα έχουν τα αποτελέσματα στις βιοϊατρικές επιστήμες και πιθανές μελλοντικές κλινικές εφαρμογές.
 2. Μελλοντικές προοπτικές(1/2 – 1 σελίδες). Αναφέρεται πιθανή συνέχεια της έρευνας από τον ερευνητή στο ίδιο ή ανάλογο θέμα.
 3. Βιβλιογραφία. Αναφέρεται αριθμητικά. Ο αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών δε πρέπει να υπερβαίνει τις 30.
 4. Οικονομική διαχείριση.Περιγράφεται η διαχείριση του χρηματικού ποσού που θα χορηγηθεί για την έρευνα.
 5. Βιογραφικό σημείωμα ερευνητή/ερευνητών. Μετά τα δημογραφικά στοιχεία αναφέρονται:

Α. το έτος λήψεως πτυχίου
Β. το έτος λήψεως διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει)
Γ. μεταπτυχιακές σπουδές και ειδικότητα
Δ. δημοσιεύσεις: μόνο πλήρεις δημοσιεύσεις σε περιοδικά (όχι περιλήψεις ή παρουσιάσεις σε Συνέδρια)
Ε. κεφάλαια σε βιβλία
ΣΤ. βιβλία

 1. Επιστολές εκτός από τα βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων ερευνητών, θα πρέπει να υπάρχει και επιστολή στην οποία να φαίνεται ότι ο ερευνητής θα συμμετέχει στην έρευνα και με ποιο τρόπο.
 2. Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά.
 3. Στη δημοσίευση της ερευνητικής εργασίας, όπως και σε ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια θα πρέπει να αναφέρεται η χρηματοδότηση από την ΕΚΕ. Ο ερευνητής στους 6 μήνες από την αρχή της έρευνας θα πρέπει να υποβάλλει ενημερωτική έκθεση των πεπραγμένων και πριν την τελευταία δόση της χρηματοδότησης πρέπει να υποβάλει πλήρη έκθεση. Σε περίπτωση δημοσιεύσεων θα αναφέρεται ότι η έρευνα χρηματοδοτήθηκε και από την ΕΚΕ.
 4. Ο ερευνητής(-τρια) είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των ηθικών και νομικών κανονισμών που καθορίζουν την έρευνα.

 

Εκ της διευθύνσεων

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 2024

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα χρηματοδοτήσει ερευνητικά πρωτόκολλα για το έτος 2024. Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν να υποβάλλουν τις ερευνητικές τους προτάσεις στα γραφεία της ΕΚΕ, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023. Το ερευνητικό πρωτόκολλο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 δακτυλογραφημένες σελίδες (διπλό διάστημα-εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας).

Τα ερευνητικά πρωτόκολλα κατατίθενται ηλεκτρονικά.


Το πρωτόκολλο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

1.    Υπάρχουσα γνώση (1/2 – 1 σελίδα) όπου θα περιγράφεται η μέχρι τώρα υπάρχουσα γνώση στο θέμα, καθώς και η πιθανή συμβολή του ερευνητή σε αυτό.

2.    Υπόθεση της προτεινόμενης έρευνας (1/2 σελίδα), όπου θα περιγράφεται με σαφήνεια η υπόθεση την οποία ο ερευνητής έχει σχηματίσει από τη μέχρι τώρα υπάρχουσα γνώση.

3.    Σκοπός (1/2 σελίδα), όπου θα περιγράφεται τι ακριβώς επιδιώκεται από την έρευνα.

4.    Υλικό και μέθοδοι (6-7 σελίδες):

Α. Περιγράφεται το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (πχ. Φυσιολογικοί εθελοντές, ασθενείς, ζωικά πρότυπα, ιστοί, κύτταρα κτλ). Έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Κέντρου όπου θα γίνει η έρευνα είναι απαραίτητη.
Β. Περιγράφεται η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Εδώ επίσης αναφέρεται ο εξοπλισμός του εργαστηρίου-κλινικής όπου θα διενεργηθεί η έρευνα. Απαραίτητο κρίνεται να τονιστεί η εμπειρία που έχει το ερευνητικό κέντρο στη συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Γ. Στατιστική: αναφέρονται οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για τη στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ο αριθμός των παρατηρήσεων που απαιτείται για να είναι τα αποτελέσματα στατιστικώς σημαντικά επίσης πρέπει να καθορισθεί.

5.    Σημαντικότητα (1/2 – 1 σελίδα). Αναφέρονται οι επιπτώσεις που θα έχουν τα αποτελέσματα στις βιοϊατρικές επιστήμες και πιθανές μελλοντικές κλινικές εφαρμογές.

6.    Μελλοντικές προοπτικές (1/2 – 1 σελίδες). Αναφέρεται πιθανή συνέχεια της έρευνας από τον ερευνητή στο ίδιο ή ανάλογο θέμα.

7.    Βιβλιογραφία. Αναφέρεται αριθμητικά. Ο αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών δε πρέπει να υπερβαίνει τις 30.

8.    Οικονομική διαχείριση. Περιγράφεται η διαχείριση του χρηματικού ποσού που θα χορηγηθεί για την έρευνα.

9.    Βιογραφικό σημείωμα ερευνητή/ερευνητών. Μετά τα δημογραφικά στοιχεία αναφέρονται:

Α. το έτος λήψεως πτυχίου
Β. το έτος λήψεως διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει)
Γ. μεταπτυχιακές σπουδές και ειδικότητα
Δ. δημοσιεύσεις: μόνο πλήρεις δημοσιεύσεις σε περιοδικά (όχι περιλήψεις ή παρουσιάσεις σε Συνέδρια)
Ε. κεφάλαια σε βιβλία
ΣΤ. βιβλία

10.    Επιστολές εκτός από τα βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων ερευνητών, θα πρέπει να υπάρχει και επιστολή στην οποία να φαίνεται ότι ο ερευνητής θα συμμετέχει στην έρευνα και με ποιο τρόπο.

11.    Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά.

12.    Στη δημοσίευση της ερευνητικής εργασίας, όπως και σε ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια θα πρέπει να αναφέρεται η χρηματοδότηση από την ΕΚΕ. Ο ερευνητής στους 6 μήνες από την αρχή της έρευνας θα πρέπει να υποβάλλει ενημερωτική έκθεση των πεπραγμένων και πριν την τελευταία δόση της χρηματοδότησης πρέπει να υποβάλει πλήρη έκθεση. Σε περίπτωση δημοσιεύσεων θα αναφέρεται ότι η έρευνα χρηματοδοτήθηκε και από την ΕΚΕ.

13.    Ο ερευνητής(-τρια) είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των ηθικών και νομικών κανονισμών που καθορίζουν την έρευνα.

 Εκ της διευθύνσεως

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 2023

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα χρηματοδοτήσει ερευνητικά πρωτόκολλα για το έτος 2023. Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν να υποβάλλουν τις ερευνητικές τους προτάσεις στα γραφεία της ΕΚΕ, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2022. Το ερευνητικό πρωτόκολλο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 δακτυλογραφημένες σελίδες (διπλό διάστημα-εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας).

Τα ερευνητικά πρωτόκολλα κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

 1. Υπάρχουσα γνώση(1/2 – 1 σελίδα) όπου θα περιγράφεται η μέχρι τώρα υπάρχουσα γνώση στο θέμα, καθώς και η πιθανή συμβολή του ερευνητή σε αυτό.
 2. Υπόθεση της προτεινόμενης έρευνας (1/2 σελίδα), όπου θα περιγράφεται με σαφήνεια η υπόθεση την οποία ο ερευνητής έχει σχηματίσει από τη μέχρι τώρα υπάρχουσα γνώση.
 3. Σκοπός (1/2 σελίδα), όπου θα περιγράφεται τι ακριβώς επιδιώκεται από την έρευνα.
 4. Υλικό και μέθοδοι (6-7 σελίδες):

Α. Περιγράφεται το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (πχ. Φυσιολογικοί εθελοντές, ασθενείς, ζωικά πρότυπα, ιστοί, κύτταρα κτλ). Έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Κέντρου όπου θα γίνει η έρευνα είναι απαραίτητη.

Β. Περιγράφεται η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Εδώ επίσης αναφέρεται ο εξοπλισμός του εργαστηρίου-κλινικής όπου θα διενεργηθεί η έρευνα. Απαραίτητο κρίνεται να τονιστεί η εμπειρία που έχει το ερευνητικό κέντρο στη συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Γ. Στατιστική: αναφέρονται οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για τη στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ο αριθμός των παρατηρήσεων που απαιτείται για να είναι τα αποτελέσματα στατιστικώς σημαντικά επίσης πρέπει να καθορισθεί.

 1. Σημαντικότητα (1/2 – 1 σελίδα). Αναφέρονται οι επιπτώσεις που θα έχουν τα αποτελέσματα στις βιοϊατρικές επιστήμες και πιθανές μελλοντικές κλινικές εφαρμογές.
 2. Μελλοντικές προοπτικές(1/2 – 1 σελίδες). Αναφέρεται πιθανή συνέχεια της έρευνας από τον ερευνητή στο ίδιο ή ανάλογο θέμα.
 3. Βιβλιογραφία. Αναφέρεται αριθμητικά. Ο αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών δε πρέπει να υπερβαίνει τις 30.
 4. Οικονομική διαχείριση.Περιγράφεται η διαχείριση του χρηματικού ποσού που θα χορηγηθεί για την έρευνα.
 5. Βιογραφικό σημείωμα ερευνητή/ερευνητών. Μετά τα δημογραφικά στοιχεία αναφέρονται:

Α. το έτος λήψεως πτυχίου
Β. το έτος λήψεως διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει)
Γ. μεταπτυχιακές σπουδές και ειδικότητα
Δ. δημοσιεύσεις: μόνο πλήρεις δημοσιεύσεις σε περιοδικά (όχι περιλήψεις ή παρουσιάσεις σε Συνέδρια)
Ε. κεφάλαια σε βιβλία
ΣΤ. βιβλία

 1. Επιστολές εκτός από τα βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων ερευνητών, θα πρέπει να υπάρχει και επιστολή στην οποία να φαίνεται ότι ο ερευνητής θα συμμετέχει στην έρευνα και με ποιο τρόπο.
 2. Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά.
 3. Στη δημοσίευση της ερευνητικής εργασίας, όπως και σε ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια θα πρέπει να αναφέρεται η χρηματοδότηση από την ΕΚΕ. Ο ερευνητής στους 6 μήνες από την αρχή της έρευνας θα πρέπει να υποβάλλει ενημερωτική έκθεση των πεπραγμένων και πριν την τελευταία δόση της χρηματοδότησης πρέπει να υποβάλει πλήρη έκθεση. Σε περίπτωση δημοσιεύσεων θα αναφέρεται ότι η έρευνα χρηματοδοτήθηκε και από την ΕΚΕ.
 4. Ο ερευνητής(-τρια) είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των ηθικών και νομικών κανονισμών που καθορίζουν την έρευνα.

 

Εκ της διευθύνσεως

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 2022

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα χρηματοδοτήσει  ερευνητικά πρωτόκολλα για το έτος 2022. Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν να υποβάλλουν τις ερευνητικές τους προτάσεις στα γραφεία της ΕΚΕ, το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουνίου 2021. Το ερευνητικό πρωτόκολλο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 δακτυλογραφημένες σελίδες (διπλό διάστημα-εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας).

Τα ερευνητικά πρωτόκολλα κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

1.    Υπάρχουσα γνώση (1/2 – 1 σελίδα) όπου θα περιγράφεται η μέχρι τώρα υπάρχουσα γνώση στο θέμα, καθώς και η πιθανή συμβολή του ερευνητή σε αυτό.

2.    Υπόθεση της προτεινόμενης έρευνας (1/2 σελίδα), όπου θα περιγράφεται με σαφήνεια η υπόθεση την οποία ο ερευνητής έχει σχηματίσει από τη μέχρι τώρα υπάρχουσα γνώση.

3.    Σκοπός (1/2 σελίδα), όπου θα περιγράφεται τι ακριβώς επιδιώκεται από την έρευνα.

4.    Υλικό και μέθοδοι (6-7 σελίδες):

Α. Περιγράφεται το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (πχ. Φυσιολογικοί εθελοντές, ασθενείς, ζωικά πρότυπα, ιστοί, κύτταρα κτλ). Έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Κέντρου όπου θα γίνει η έρευνα είναι απαραίτητη.
Β. Περιγράφεται η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Εδώ επίσης αναφέρεται ο εξοπλισμός του εργαστηρίου-κλινικής όπου θα διενεργηθεί η έρευνα. Απαραίτητο κρίνεται να τονιστεί η εμπειρία που έχει το ερευνητικό κέντρο στη συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Γ. Στατιστική: αναφέρονται οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για τη στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ο αριθμός των παρατηρήσεων που απαιτείται για να είναι τα αποτελέσματα στατιστικώς σημαντικά επίσης πρέπει να καθορισθεί.

5.    Σημαντικότητα (1/2 – 1 σελίδα). Αναφέρονται οι επιπτώσεις που θα έχουν τα αποτελέσματα στις βιοϊατρικές επιστήμες και πιθανές μελλοντικές κλινικές εφαρμογές.

6.    Μελλοντικές προοπτικές (1/2 – 1 σελίδες). Αναφέρεται πιθανή συνέχεια της έρευνας από τον ερευνητή στο ίδιο ή ανάλογο θέμα.

7.    Βιβλιογραφία. Αναφέρεται αριθμητικά. Ο αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών δε πρέπει να υπερβαίνει τις 30.

8.    Οικονομική διαχείριση. Περιγράφεται η διαχείριση του χρηματικού ποσού που θα χορηγηθεί για την έρευνα.

9.    Βιογραφικό σημείωμα ερευνητή/ερευνητών. Μετά τα δημογραφικά στοιχεία αναφέρονται:

Α. το έτος λήψεως πτυχίου
Β. το έτος λήψεως διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει)
Γ. μεταπτυχιακές σπουδές και ειδικότητα
Δ. δημοσιεύσεις: μόνο πλήρεις δημοσιεύσεις σε περιοδικά (όχι περιλήψεις ή παρουσιάσεις σε Συνέδρια)
Ε. κεφάλαια σε βιβλία
ΣΤ. βιβλία

10.    Επιστολές εκτός από τα βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων ερευνητών, θα πρέπει να υπάρχει και επιστολή στην οποία να φαίνεται ότι ο ερευνητής θα συμμετέχει στην έρευνα και με ποιο τρόπο.

11.    Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά.

12.    Στη δημοσίευση της ερευνητικής εργασίας, όπως και σε ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια θα πρέπει να αναφέρεται η χρηματοδότηση από την ΕΚΕ. Ο ερευνητής στους 6 μήνες από την αρχή της έρευνας θα πρέπει να υποβάλλει ενημερωτική έκθεση των πεπραγμένων και πριν την τελευταία δόση της χρηματοδότησης πρέπει να υποβάλει πλήρη έκθεση. Σε περίπτωση δημοσιεύσεων θα αναφέρεται ότι η έρευνα χρηματοδοτήθηκε και από την ΕΚΕ.

13.    Ο ερευνητής(-τρια) είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των ηθικών και νομικών κανονισμών που καθορίζουν την έρευνα.

 

Εκ της διευθύνσεως

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 2021

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα χρηματοδοτήσει 5 ερευνητικά πρωτόκολλα για το έτος 2021. Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν να υποβάλλουν τις ερευνητικές τους προτάσεις στα γραφεία της ΕΚΕ, το αργότερο μέχρι τις 8 Ιουλίου 2020.

 

Το ερευνητικό πρωτόκολλο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 δακτυλογραφημένες σελίδες (διπλό διάστημα-εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας).

Τα ερευνητικά πρωτόκολλα κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

1.    Υπάρχουσα γνώση (1/2 – 1 σελίδα) όπου θα περιγράφεται η μέχρι τώρα υπάρχουσα γνώση στο θέμα, καθώς και η πιθανή συμβολή του ερευνητή σε αυτό.

2.    Υπόθεση της προτεινόμενης έρευνας (1/2 σελίδα), όπου θα περιγράφεται με σαφήνεια η υπόθεση την οποία ο ερευνητής έχει σχηματίσει από τη μέχρι τώρα υπάρχουσα γνώση.

3.    Σκοπός (1/2 σελίδα), όπου θα περιγράφεται τι ακριβώς επιδιώκεται από την έρευνα.

4.    Υλικό και μέθοδοι (6-7 σελίδες):

Α. Περιγράφεται το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (πχ. Φυσιολογικοί εθελοντές, ασθενείς, ζωικά πρότυπα, ιστοί, κύτταρα κτλ). Έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Κέντρου όπου θα γίνει η έρευνα είναι απαραίτητη.
Β. Περιγράφεται η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Εδώ επίσης αναφέρεται ο εξοπλισμός του εργαστηρίου-κλινικής όπου θα διενεργηθεί η έρευνα. Απαραίτητο κρίνεται να τονιστεί η εμπειρία που έχει το ερευνητικό κέντρο στη συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Γ. Στατιστική: αναφέρονται οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για τη στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ο αριθμός των παρατηρήσεων που απαιτείται για να είναι τα αποτελέσματα στατιστικώς σημαντικά επίσης πρέπει να καθορισθεί.

5.    Σημαντικότητα (1/2 – 1 σελίδα). Αναφέρονται οι επιπτώσεις που θα έχουν τα αποτελέσματα στις βιοϊατρικές επιστήμες και πιθανές μελλοντικές κλινικές εφαρμογές.

6.    Μελλοντικές προοπτικές (1/2 – 1 σελίδες). Αναφέρεται πιθανή συνέχεια της έρευνας από τον ερευνητή στο ίδιο ή ανάλογο θέμα.

7.    Βιβλιογραφία. Αναφέρεται αριθμητικά. Ο αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών δε πρέπει να υπερβαίνει τις 30.

8.    Οικονομική διαχείριση. Περιγράφεται η διαχείριση του χρηματικού ποσού που θα χορηγηθεί για την έρευνα.

9.    Βιογραφικό σημείωμα ερευνητή/ερευνητών. Μετά τα δημογραφικά στοιχεία αναφέρονται:

Α. 
το έτος λήψεως πτυχίου
Β. το έτος λήψεως διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει)
Γ. μεταπτυχιακές σπουδές και ειδικότητα
Δ. δημοσιεύσεις: μόνο πλήρεις δημοσιεύσεις σε περιοδικά (όχι περιλήψεις ή παρουσιάσεις σε Συνέδρια)
Ε. κεφάλαια σε βιβλία
ΣΤ. βιβλία

10.    Επιστολές εκτός από τα βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων ερευνητών, θα πρέπει να υπάρχει και επιστολή στην οποία να φαίνεται ότι ο ερευνητής θα συμμετέχει στην έρευνα και με ποιο τρόπο.

11.    Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά.

12.    Στη δημοσίευση της ερευνητικής εργασίας, όπως και σε ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια θα πρέπει να αναφέρεται η χρηματοδότηση από την ΕΚΕ. Ο ερευνητής στους 6 μήνες από την αρχή της έρευνας θα πρέπει να υποβάλλει ενημερωτική έκθεση των πεπραγμένων και πριν την τελευταία δόση της χρηματοδότησης πρέπει να υποβάλει πλήρη έκθεση. Σε περίπτωση δημοσιεύσεων θα αναφέρεται ότι η έρευνα χρηματοδοτήθηκε και από την ΕΚΕ.

13.    Ο ερευνητής(-τρια) είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των ηθικών και νομικών κανονισμών που καθορίζουν την έρευνα.

 

Εκ της διευθύνσεως

 

Ερευνητικά Πρωτόκολλα προηγούμενων ετών

Χρηματοδότηση έρευνας