Παρουσιάζεται περιστατικό με ενδείξεις οξείας ισχαιμίας χωρίς συνοδό κλινικό σύνδρομο και φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία. Παρουσίαση περιστατικού
Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 55 ετών, χωρίς προηγούμενο ιστορικό στεφανιαίας νόσου (ΣΝ), με άτυπα στηθαγχοειδή ενοχλήματα και ενδιάμεση pre-test πιθανότητα ΣΝ. Παραπέμφθηκε για διενέργεια τομογραφικού σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης μυοκαρδίου στην κόπωση και ηρεμία (SPECT). Το ηλεκτρογράφημα (ΗΚΓ) στην μεγίστη προβλεπόμενη καρδιακή συχνότητα της δοκιμασίας κόπωσης (ΔΟΚ) ήταν αρνητικό, με καλή ινότροπη και χρονότροπη απόκριση χωρίς συμπτώματα (Εικόνα 1).

PDF