Ημαγνητική τομογραφία (MRI) συγκαταλέγεται στις καλύτερες διαγνωστικές απεικονιστικές τεχνικές λόγω της υψηλής διακριτικής ικανότητας και λόγω της μέχρι σήμερα ασφάλειας στην εφαρμογή της. Συχνά προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη διακριτική ικανότητα, ιδιαίτερα στο διαχωρισμό της σύστασης των ιστών, χρησιμοποιούνται σκιαγραφικά με βάση το Γαδολίνιο (Gadolinium Based Contrast Agents- GBCAs) και λαμβάνονται ενισχυμένες εικόνες (contrast enhanced MRI).

PDF