Δ.Σ.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΚΕ διοικείται υπό εννιαμελούς διοικητικού συμβουλίου, το οποίο ανανεούται ανά διετία, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας των μελών της και ασχολείται με επιστημονικά και διοικητικά θέματα.