Οι συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων δεν είναι συχνές (<1% του γενικού πληθυσμού) αλλά είναι σημαντικό να τις αναγνωρίσουμε καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν μείωση της στεφανιαίας ροής αίματος στο μυοκάρδιο και οδηγούν σε προκάρδιο άλγος, αρρυθμίες και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Η γνώση της ανατομίας των στεφανιαίων αγγείων παραδοσιακά εξασφαλίζεται με την κλασσική στεφανιογραφία. Στις περιπτώσεις όμως του περιστατικού που παρουσιάζουμε η κλασσική στεφανιογραφία μεμονωμένα δεν θέτει την οριστική διάγνωση της πάθησης ενώ αντίθετα ο αλγόριθμος εφαρμογής των σύγχρονων αναίμακτων απεικονιστικών διαγνωστικών εξετάσεων μπορεί να θέσει την οριστική διάγνωση χωρίς να χρειαστεί και η προσθήκη στον διαγνωστικό αλγόριθμο της κλασσικής στεφανιογραφίας.

PDF