Η διαδερμική βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς βαλβίδας (ΔΒΜ) θεωρείται η θεραπεία εκλογής για τους συμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας με ευνοϊκά κλινικά και ανατομικά χαρακτηριστικά1 που δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική αντιμετώπιση. Σε σύγκριση με τη χειρουργική αντιμετώπιση, η ΔΒΜ έχει αποδείξει ότι έχει παρόμοια ή και καλύτερα ποσοστά επιτυχίας2,3 και συγκρίσιμα ποσοστά επαναστένωσης.2 Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές είναι η διαφλέβια/ορθόδρομη προσέγγιση (τεχνική μπαλονιού Inoue,4 τεχνική δύο μπαλονιών,5 τεχνική πολλαπλών τροχιών-Multitrack technique,6 τεχνική μεταλλικού βαλβιδοτόμου)7 και η διαρτηριακή/ανάδρομη προσέγγιση (μέθοδος Στεφανάδη)8. Έχει αποδειχθεί ότι η τεχνική μπαλονιού Inoue έχει ισοδύναμη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τις άλλες τεχνικές, καθώς και λιγότερες περιεπεμβατικές επιπλοκές. Έτσι είναι σήμερα η πλέον ευρέως και σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιούμενη μέθοδος ΔΒΜ παγκοσμίως.

PDF