Ακόμη και σε ήπιες μορφές, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) είναι ένας γνωστός παράγοντας κινδύνου για ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος (STEMI) και συστολική δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας (ΣΔΑΚ).1-3 Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αρκετών δεκαετιών, έχει εξελιχθεί η γνώση σχετικά με τις διαφορές του φύλου στην στεφανιαία νόσο.4 Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι η επικράτηση των παραγόντων κινδύνου, η παθοφυσιολογία, οι κλινικές εκδήλωσες και η πρόγνωση της στεφανιαίας νόσου ποικίλει μεταξύ ανδρών και γυναικών.

PDF