Οι Διαφορές του Φύλου στην Προγνωστική Επίδραση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου σε Ασθενείς με Συστολική Δυσλειτουργία της Αριστερής Κοιλίας μετά STEMI που Υποβλήθηκαν σε Πρωτογενή Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση

  Ακόμη και σε ήπιες μορφές, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) είναι ένας γνωστός παράγοντας κινδύνου για ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος (STEMI) και συστολική δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας (ΣΔΑΚ).1-3 Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αρκετών δεκαετιών, έχει εξελιχθεί η γνώση σχετικά με τις διαφορές του φύλου στην στεφανιαία νόσο.4 Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι η επικράτηση των παραγόντων κινδύνου, η παθοφυσιολογία,[…]