Ισχαιμία Μυοκαρδίου μη Αθηρωματικής Αιτιολογίας. Ο Ρόλος της Απεικόνισης

  Οι συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων δεν είναι συχνές (<1% του γενικού πληθυσμού) αλλά είναι σημαντικό να τις αναγνωρίσουμε καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν μείωση της στεφανιαίας ροής αίματος στο μυοκάρδιο και οδηγούν σε προκάρδιο άλγος, αρρυθμίες και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Η γνώση της ανατομίας των στεφανιαίων αγγείων παραδοσιακά εξασφαλίζεται με την κλασσική στεφανιογραφία. Στις περιπτώσεις όμως του περιστατικού που παρουσιάζουμε η κλασσική στεφανιογραφία μεμονωμένα δεν θέτει[…]

Είναι η Ελάχιστα Επεμβατική Διόρθωση της Μιτροειδούς Βαλβίδας με Τεχνητές Χορδές μία Μέθοδος Αναπαραγώγιμη και Εφαρμόσιμη στην Καθημέρα Καρδιοχειρουργική Πράξη;

  H ελάχιστα επεμβατική, βιντεσκοπική πλαστική επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας, είναι μία αναφαινόμενη μέθοδος στον τομέα της Καρδιοχειρουργικής. Παρόλο που για το χειρουργό αποτελεί μία περισσότερο περίπλοκη μέθοδο, για τον ασθενή είναι λιγότερο τραυματική και παρέχει ταχύτερη ανάρρωση.1,2 Σε αμιγή πρόπτωση της οπίσθιας γλωχίνας χρησιμοποιείται μία ευρεία ποικιλία παραδοσιακών τεχνικών εκτομής της γλωχίνας και μεταφοράς των τενοντίων χορδών.3