Εκπαίδευση- Επιμόρφωση- Σταδιοδρομία Καρδιολόγων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Tα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ευρώπη μια αλματώδης εξέλιξη της Καρδιολογίας ως αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών βελτίωσης της εκπαίδευσης και τυποποίησης των διαδικασιών άσκησης από τις εθνικές Καρδιολογικές Εταιρείες και τήν Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Κράτη μέλη που προσαρμόστηκαν στo νέo σχεδιασμό, παρουσίασαν στοιχεία βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών υγείας, μείωσης της θνησιμότητας από τις καρδιαγγειακές παθήσεις και περιορισμό των δαπανών υγείας. Η μη ισοδύναμη ανάπτυξη όμως μεταξύ των κρατών – μελών[…]

Η Χρήση Γαδολινίου στη Μαγνητική Τομογραφία. Νέα Ερωτηματικά για την Ασφάλεια Χορήγησης

  Ημαγνητική τομογραφία (MRI) συγκαταλέγεται στις καλύτερες διαγνωστικές απεικονιστικές τεχνικές λόγω της υψηλής διακριτικής ικανότητας και λόγω της μέχρι σήμερα ασφάλειας στην εφαρμογή της. Συχνά προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη διακριτική ικανότητα, ιδιαίτερα στο διαχωρισμό της σύστασης των ιστών, χρησιμοποιούνται σκιαγραφικά με βάση το Γαδολίνιο (Gadolinium Based Contrast Agents- GBCAs) και λαμβάνονται ενισχυμένες εικόνες (contrast enhanced MRI).

Ισχαιμία Μυοκαρδίου μη Αθηρωματικής Αιτιολογίας. Ο Ρόλος της Απεικόνισης

  Οι συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων δεν είναι συχνές (<1% του γενικού πληθυσμού) αλλά είναι σημαντικό να τις αναγνωρίσουμε καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν μείωση της στεφανιαίας ροής αίματος στο μυοκάρδιο και οδηγούν σε προκάρδιο άλγος, αρρυθμίες και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Η γνώση της ανατομίας των στεφανιαίων αγγείων παραδοσιακά εξασφαλίζεται με την κλασσική στεφανιογραφία. Στις περιπτώσεις όμως του περιστατικού που παρουσιάζουμε η κλασσική στεφανιογραφία μεμονωμένα δεν θέτει[…]

Ισχαιμία μυοκαρδίου με φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία. Ο ρόλος της απεικόνισης

Παρουσιάζεται περιστατικό με ενδείξεις οξείας ισχαιμίας χωρίς συνοδό κλινικό σύνδρομο και φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία. Παρουσίαση περιστατικού Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 55 ετών, χωρίς προηγούμενο ιστορικό στεφανιαίας νόσου (ΣΝ), με άτυπα στηθαγχοειδή ενοχλήματα και ενδιάμεση pre-test πιθανότητα ΣΝ. Παραπέμφθηκε για διενέργεια τομογραφικού σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης μυοκαρδίου στην κόπωση και ηρεμία (SPECT). Το ηλεκτρογράφημα (ΗΚΓ) στην μεγίστη προβλεπόμενη καρδιακή συχνότητα της δοκιμασίας κόπωσης (ΔΟΚ) ήταν αρνητικό, με καλή ινότροπη και χρονότροπη απόκριση χωρίς συμπτώματα (Εικόνα 1).

Πλοήγηση άρθρων