Αντώνιος Δεστούνης
Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ)

Παναγιώτης Ζάχος
Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ)

Νέαρχος Κασινός
Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ)

Αναστάσιος-Θεοδόσης Γεωργιλάς
Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ)

Δημήτριος Μπελντέκος
Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ)

Περίληψη

Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη της τρισδιάστατης (3D) ηχωκαρδιογραφίας ως αναγκαίου πλέον εργαλείου στην διερεύνηση και αντιμετώπιση ικανού αριθμού ασθενών με σημαντική ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας (ΑΜΒ). Για το λόγο αυτό  παρουσιάζονται οι σχετικές με το θέμα παρατηρήσεις επισημάνσεις των ιατρών ηχωκαρδιογραφικού εργαστηρίου με αυξημένο όγκο εργασιών, το οποίο δεν διαθέτει 3D ηχωκαρδιογράφο.

PDF