Απροσδόκητο υπερηχογραφικό μετεγχειρητικό εύρημα μετά διόρθωση αορτικής βαλβιδικής ανεπάρκειας με χρήση δακτυλίου HAART. Ανασκόπηση της πρώτης Ελληνικής εμπειρίας.

Παρουσιάζεται ασύνηθες δισθωρακικό υπερηχοκαρδιογραφικό εύρημα σε περιστατικό διόρθωσης ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας με χρήση δακτυλίου HAART 300 που αποδόθηκε τελικά μετά αναλυτική τριδιάστατη διοισοφαγική ανάλυση σε υπερηχοανάκλαση του δακτυλίου. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα δεδομένα της πρώτης ελληνικής εμπειρίας στη μέθοδο.

Απροσδόκητο υπερηχογραφικό μετεγχειρητικό εύρημα μετά διόρθωση αορτικής βαλβιδικής ανεπάρκειας με χρήση δακτυλίου HAART. Ανασκόπηση της πρώτης Ελληνικής εμπειρίας.

Παρουσιάζεται ασύνηθες δισθωρακικό υπερηχοκαρδιογραφικό εύρημα σε περιστατικό διόρθωσης ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας με χρήση δακτυλίου HAART 300 που αποδόθηκε τελικά μετά αναλυτική τριδιάστατη διοισοφαγική ανάλυση σε υπερηχοανάκλαση του δακτυλίου. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα δεδομένα της πρώτης ελληνικής εμπειρίας στη μέθοδο.

Βαλβιδοπάθειες στην τρίτη (προχωρημένη) ηλικία. Επιδημιολογία και εξελισσόμενες πρακτικές

Οι βαλβιδοπάθειες στην προχωρημένη ηλικία χαρακτηρίζονται από παθολογοανατομικές και παθοφυσιολογικές ιδιαιτερότητες. Το πρόβλημα αυτό έχει επιδημιολογικά χαρακτηριστικά με δυναμική που καθιστά επιβεβλημένο τον επαναπροσδιορισμό κλινικών πρακτικών και διαχείρισης. Στην παρούσα ανασκόπηση επισημαίνονται τρέχοντα δεδομένα και διαφαινόμενες πρακτικές.