Παρουσιάζεται ασύνηθες δισθωρακικό υπερηχοκαρδιογραφικό εύρημα σε περιστατικό διόρθωσης ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας με χρήση δακτυλίου HAART 300 που αποδόθηκε τελικά μετά αναλυτική τριδιάστατη διοισοφαγική ανάλυση σε υπερηχοανάκλαση του δακτυλίου. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα δεδομένα της πρώτης ελληνικής εμπειρίας στη μέθοδο.

PDF