Ενδοτοιχωματικό Αιμάτωμα Αορτής σε Ασθενή με Σοβαρή Στένωση της Αορτικής Βαλβίδας και Μεταστενωτική Διάταση

Πρόκειται για ασθενή ηλικίας 92 ετών με ιστορικό σοβαρής, ασυμπτωματικής, λόγω και του χαμηλού επιπέδου των καθημερινών δραστηριοτήτων του, στένωσης αορτικής βαλβίδας και συνοδό μεταστενωτική διάταση αορτής γνωστές από επταετίας και υπέρτασης υπό αγωγή.

Δυσλειτουργία Βιοπροσθετικής Αορτικής Βαλβίδας

Πρόκειται για άντρα 72 ετών, με ιστορικό εμφύτευσης βιοπροσθετικής βαλβίδας τύπου Hancock II porcine 21mm στην θέση της αορτικής και συνοδό αορτοστεφανιαία παράκαμψη με τοποθέτηση αριστερής έσω μαστικής αρτηρίας στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο και φλεβικού μοσχεύματος στον πρώτο επιχείλιο κλάδο.