Ιωάννης Χαβελές
Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

Άγις Ηλιάδης
Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

Παναγιώτα Τσαμαδιά
Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

Αντώνιος Παπαπαναγιώτου
Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

Παναγιώτης Σταματάκος
Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

Δήμητρα Μπενιά
Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

Κωνσταντίνος Κάππος
Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

Δημήτριος Σταλίκας
Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

 

Περίληψη

To έμφραγμα του δεξιού κόλπου σπανίως διαγιγνώσκεται προ του θανάτου λόγω των μη ειδικών κλινικών και ηλεκτροκαρδιογραφιών του χαρακτηριστικών. Τα σχετικά με αυτό ευρήματα μπορεί να επικαλύπτονται από τη θορυβώδη εικόνα ενός συχνά συνυπάρχοντος εμφράγματος της δεξιάς ή της αριστερής κοιλίας. Παρακάτω, παρουσιάζουμε μια σπάνια περίπτωση ενός εμφράγματος του δεξιού κόλπου, συνοδευόμενου από διαταραχές της παραγωγής του ερεθίσματος και ριπές κολπικής μαρμαρυγής που αποκαταστάθηκαν μετά τη στεφανιαία επαναγγείωση. Συγχρό-νως, για να αναδείξουμε τη σπανιότητα και την υποδιάγνωση αυτής της νοσολογικής οντότη-τας, η περιγραφή του περιστατικού συνο-δεύεται από την ανασκόπηση της σχετικά φτωχής υπάρχουσας βιβλιογραφίας.

PDF