Η αξιολόγηση των γραμμών «Β» μέσω της υπερηχογραφίας πνεύμονα αποτελεί σήμερα σημαντικό κλινικό εργαλείο για τον καρδιολόγο. Σε ασθενείς με πνευμονική συμφόρηση, οι γραμμές «Β» μπορούν να εμφανιστούν ως διάχυτες, πολλαπλές, αμφοτερόπλευρες γραμμές «δίκην ουράς κομήτη» και μπορούν γρήγορα και εύκολα να ανιχνευθούν με τη χρήση του ηχοβολέα διαμέσου των μεσοπλεύριων διαστημάτων του θώρακα. Η ενσωμάτωση της υπερηχογραφίας πνεύμονα και ειδικότερα της αξιολόγησης της παρουσίας των γραμμών «Β» στην ολιστική υπερηχογραφική προσέγγιση του καρδιολογικού ασθενούς έχει κεντρική θέση στη διαφορική διάγνωση της δύσπνοιας, ενισχύει τη διάγνωση της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας, καθοδηγεί τη μεγιστοποίηση της θεραπευτικής αγωγής στην καρδιακή ανεπάρκεια και συμβάλλει στην παρακολούθηση του ασθενούς. Στόχος της παρούσας ανασκόπησης είναι να συμπεριλάβει τις βασικές αρχές υπερηχογραφίας πνεύμονα για τον καρδιολόγο με έμφαση στην αξιολόγηση των γραμμών «Β» και τη σημασία τους στη κλινική πρακτική.

PDF