Στην Ελλάδα περίπου 150.000 κάτοικοι έχουν γνωστή κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) και περίπου 8-10.000 παρουσιάζουν οξύ έμφραγμα του μυο-
καρδίου (ΟΕΜ) με ανάσπαση του διαστήματος ST (STEMI) ετησίως.1,2 Περίπου 3% των ασθενών που παρουσιάζονται με ΟΕΜ έχει γνωστή ΚΜ3,4 και το 1/3 απ αυτούς λαμβάνει αντιπηκτικά, συνήθως ανταγωνιστές βιταμίνης Κ (ΑΒΚ),4 και με αυξητική τάση τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά
(ΝΑΣΑ) όπως δαμπιγκατράνη, ριβαροξαμπάνη, απιξαμπάνη και ενδοξαμπάνη. Η μελέτη ARIC ανέλυσε τη συσχέτιση ΚΜ και ΟΕΜ σε 1.545 ασθενείς με ΚΜ από 14.462 συμμετέχοντες (μέση ηλικία 56,6 έναντι 53,7 έτη αντίστοιχα) στη καταγραφή χωρίς ιστορικό στεφανιαίας νόσου και μετά 21.6 χρόνια παρακολούθηση. Η ανάλυση έδειξε ότι η ΚΜ σχετίζεται με ΟΕΜ χωρίς ανάσπαση του ST (NSTEMI) και όχι με ανάσπαση (STEMI) και η συσχέτιση ήταν πιο συχνή στις
γυναίκες.5 Ο πίνακας 1 δείχνει τη συχνότητα του ΟΕΜ που παρατηρήθηκε στις μελέτες σύγκρισης ΝΑΣΑ με βαρφαρίνη σε ασθενείς με ΚΜ. Ιστορικό ΕΜ πριν την ένταξη των ασθενών στις μελέτες είχε το 15% και η επίπτωση νέων ΟΕΜ ήταν <1% ανά έτος.

PDF