Ανάλυση Υποομάδων με Ειδική Αναφορά στη Δράση των Νέων απο του Στόματος Αντιπηκτικών στην Κολπική Μαρμαρυγή

Καρδιολογική Κλινική ΠΠΓΝ Ιωαννίνων, A’ Καρδιολογική Κλινική Θεραπευτηρίου Υγεία, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Απεικόνιση του Οξέος Αορτικού Συνδρόμου, Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα και Παγίδες

  Σύμφωνα με τους Vilacosta και συνεργάτες,1 ο οξύς αορτικός διαχωρισμός (ΟΑΔ), το ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα (ΕΤΑ) και το οξύ διατιτραίνον έλκος (ΔΤΕ) της αορτής αποτελούν 3 ετερογενείς κλινικές οντότητες που συνθέτουν το αποκαλούμενο οξύ αορτικό σύνδρομο (ΟΑΣ). Παρόλο που οι φλεγμονώδεις νόσοι της αορτής (αορτίτιδα) και η τραυματική της ρήξη δε συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σύνδρομο εξαιτίας της διαφορετικής τους παθοφυσιολογίας και κλινικής τους εικόνας, πιστεύουμε ότι κάθε επείγουσα κατάσταση[…]

Παρεντερικά Αντιπηκτικά Φάρμακα στα Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα και στην Αγγειοπλαστική

  Τα παρεντερικά αντιπηκτικά παραμένουν μία σημαντική θεραπευτική συνιστώσα στη θεραπεία των ασθενών με οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) και στην επεμβατική καρδιολογία. Η κλασική, μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (ΜΚΗ), οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες (ΧΜΒΗ) και το φονταπάρινουξ χρησιμοποιούν την αντιθρομβίνη για να ασκήσουν την πλήρη αντιπηκτική δράση τους, ενώ η μπιβαλιρουδίνη αναστέλλει άμεσα τη θρομβίνη του πλάσματος και αυτή που είναι δεσμευμένη στον θρόμβο. Στις συστάσεις αυτής της ανασκόπησης προτείνονται[…]

Ασθενής με Κολπική Μαρμαρυγή υπό Ριβαροξαμπάνη και Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου

  Στην Ελλάδα περίπου 150.000 κάτοικοι έχουν γνωστή κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) και περίπου 8-10.000 παρουσιάζουν οξύ έμφραγμα του μυο- καρδίου (ΟΕΜ) με ανάσπαση του διαστήματος ST (STEMI) ετησίως.1,2 Περίπου 3% των ασθενών που παρουσιάζονται με ΟΕΜ έχει γνωστή ΚΜ3,4 και το 1/3 απ αυτούς λαμβάνει αντιπηκτικά, συνήθως ανταγωνιστές βιταμίνης Κ (ΑΒΚ),4 και με αυξητική τάση τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά (ΝΑΣΑ) όπως δαμπιγκατράνη, ριβαροξαμπάνη, απιξαμπάνη και ενδοξαμπάνη. Η μελέτη[…]

Ασθενής με Μηχανική Βαλβίδα και Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου

  Πληροφορίες για την διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με μηχανικές καρδιακές βαλβίδες που παρουσιάζονται με έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του διαστήματος ST (STEMI) απουσιάζουν τόσο για την οξεία όσο και μετά την επέμβαση περίοδο.1,2 H πλειοψηφία των δεδομένων για τη περι- και μετ-επεμβατική διαχείριση του συνδυασμού αντιπηκτικής και διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, γνωστής ως «τριπλής», αναφέρεται συνήθως σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική. Περιγράφουμε περιστατικό[…]

Συμφωνία (Consensus) Ειδικών για την Ορθολογική Χορήγηση των Αναστολέων της PCSK9

  Η proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) είναι μία πρωτεΐνη που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών αφού έχει την ικανότητα να δεσμεύει και να επιταχύνει την αποικοδόμηση των LDL υποδοχέων ενδοκυττάρια, με αποτέλεσμα την αδυναμία ανακύκλωσής τους στην επιφάνεια του ηπατοκυττάρου και την αύξηση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης στο πλάσμα.

Έμφραγμα Δεξιάς Κοιλίας από τη Διάγνωση στη Θεραπεία

  Το έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας (ΕΔΚ) αποτελεί μία διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση για τον κλινικό καρδιολόγο με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα ακόμη και στην εποχή της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής. Μεμονωμένο ΕΔΚ συμβαίνει σε λιγότερο από 3% όλων των εμφραγμάτων, συνοδεύει σπάνια έμφραγμα του προσθίου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας (ΑΚ) ενώ αντίθετα είναι συχνό σε κατώτερο έμφραγμα (25-50%) αλλά αιμοδυναμικά σημαντικό είναι μόνο το 10-15% αυτών. Η διάγνωση του ΕΔΚ ενέχει[…]

Διαχείριση Αντιθρομβωτικής Αγωγής κατά την Εμφύτευση Βηματοδοτικών Συσκευών

  Στη χώρα μας το 2015 έγιναν 8.000 εμφυτεύσεις βηματοδοτών, 1.080 αυτόματων απινιδωτών και 600 αμφικοιλιακών βηματοδοτών. Ταυτόχρονα ένας σημαντικός αριθμός ασθενών λαμβάνει από του στόματος αντιπηκτικά για κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ), μηχανικές βαλβίδες, θρομβοεμβολική νόσο ή αντιαιμοπεταλιακά (μόνο ασπιρίνη ή σε συνδυασμό με ανταγωνιστές των υποδοχέων P2Y12) για πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Συνέπεια αυτών είναι ένα ποσοστό βηματοδοτικών εμφυτεύσεων, στη κλινικής μας που κυμαίνεται περίπου στο 65%, να γίνεται σε ασθενείς[…]

Πλοήγηση άρθρων