Οι β-αποκλειστές έχουν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 40 χρόνια στην θεραπεία της υπέρτασης. Η αρχική αποδοχή τους ως κατηγορία αντιυπερτασικών φαρμάκων πρώτης γραμμής, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, βασίστηκε κυρίως στα εξαιρετικά δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε σύγκριση, με τα άλλα διαθέσιμα αντιυπερτασικά φάρμακα εκείνης της εποχής, ή με εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η χρήση των φαρμάκων αυτών ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την αρτηριακή υπέρταση, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι ανεπίπλεκτη, έχει αμφισβητηθεί. Στις κατευθυντήριες οδηγίες του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NICE) και της Κοινής Εθνικής Επιτροπής των ΗΠΑ (JNC8) αποτυπώνεται αυτή η αμφισβήτηση καθώς τονίζουν ότι τα αποτελέσματά των β-αποκλειστών σχετικά με τη μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας όπως αποτυπώθηκαν σε κάποιες μετα-αναλύσεις, ήταν σε μεγάλο βαθμό αμφιλεγόμενα.

PDF