Η EUROMEDICA ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά  Κέντρα, Ιδιωτικές  Κλινικές, Μονάδες  Τεχνητού  Νεφρού και Κέντρα  Αποκατάστασης) αναζητά για συνεργασία στα Διαγνωστικά Κέντρα της Αθήνας  :  Ιατρό Καρδιολόγο.

 

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλος ειδικότητας
  • Δυνατότητα συνταγογράφησης
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
  • Ομαδικό πνεύμα με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

 

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα  ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο Υποβολή Βιογραφικού