Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την άμεση κάλυψη θέσεων Εφημερευόντων Καρδιολόγων

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση θέσεων εφημερευόντων καρδιολόγων, προκειμένου να συμμετέχουν στην κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών της Καρδιολογικής Κλινικής του Υγείας Μέλαθρον – ΤΥΠΕΤ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα,

Φωτοαντίγραφο πτυχίου,

Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,

Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.

(Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Γενική Κλινική « Υγείας Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ, Γραμματεία Διεύθυνσης  , Θερειανού 4-6, 114 73 Αθήνα , είτε με  email: evgegavr@typet.groupnbg.com τηλέφωνο 2103349437

Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο/αναφορά στο θέμα: για τη θέση Εφημερεύοντος Καρδιολόγου, υπόψη της Γραμματείας του Τομέα Παροχών Υγείας ΤΥΠΕΤ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6945332230 κ. Γεώργιος Αβράμπος, Διευθυντής Καρδιολογικού