Η διασφάλιση της ποιότητας στην υπερηχοκαρδιογραφία προς όφελος των ασθενών

  H υπερηχοκαρδιογραφία είναι η πιο ασφαλής, ταχεία, οικονομική και ευρέως διαθέσιμη απεικονιστική τεχνική που μπορεί να απαντήσει άμεσα σε κλινικά ερωτήματα, να περιορίσει τη διαφοροδιάγνωση ή να θέσει τη διάγνωση, να υποδείξει ή να διευκολύνει τη θεραπεία και να αποτελέσει το βασικό εργαλείο αιμοδυναμικής παρακολούθησης των ασθενών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ασκείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους καρδιολόγους, που διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και λειτουργούν σ’ ένα πλαίσιο ασφάλειας και ποιότητας.

Κριτήρια Καταλληλότητας Χρήσης της Δυναμικής Υπερηχοκαρδιογραφίας στην Σύγχρονη Καρδιολογία

  H δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία είναι μία διαδεδομένη αναίμακτη τεχνική με διαδρομή 30 ετών, που εφαρμόζεται συνήθως για την περαιτέρω αξιολόγηση ασθενών με γνωστή ή πιθανή ισχαιμική νόσο, αν και προοδευτικά προσετέθησαν νέα κλινικά σενάρια χρήσης της, όπως η συστολική ή διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, η μη ισχαιμική νόσος, η βαλβιδική νόσος, η πνευμονική υπέρταση, η αθλητική καρδιά, οι συγγενείς καρδιοπάθειες ή ακόμα και η εκτίμηση μεταμοσχευμένης καρδιάς. Μπορεί να πραγματοποιηθεί ή[…]