Δοκιμασίες Λειτουργικότητας των Αιμοπεταλίων

Είναι γνωστό ότι τα αιμοπετάλια διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ αιμόστασης και αιμορραγίας και είναι οι κύριοι ρυθμιστές της θρόμβωσης, είτε αυτό αφορά τις στεφανιαίες αρτηρίες είτε τα αγγεία του εγκεφάλου2. Η χρήση ενός συνδυαστικού σχήματος αντιαιμοπεταλιακών με ασπιρίνη και αναστολέα των υποδοχέων P2Y12 για τους ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) ή αυτούς που υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) συνιστάται και φαίνεται να μειώνει σημαντικά[…]