Αξιοπιστία του HellenicSCORE (ανα-βαθμονόμηση του ESC SCORE) Σχετικά με τον Δεκαετή Κίνδυνο Θανατηφόρων Καρδιαγγειακών Παθήσεων στην Ελλάδα

  Yπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη δεικτών που υπολογίζουν τον εξατομικευμένο κίνδυνο ανάπτυξης επεισοδίου καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ). Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC), στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες (2012) για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, αναγνώρισε τη σημασία της αξιολόγησης του κινδύνου μέσω βαθμονόμησης του κινδύνου (risk scores), όπως πχ η βαθμονόμηση του ESC SCORE (Systematic COronary Risk Estimation). Ωστόσο, μεγάλη συζήτηση έχει γίνει σχετικά με την αξιοπιστία των εν λόγω[…]

Μοντέλο Εκτίμησης 10-ετούς Κινδύνου Θανατηφόρων Καρδιαγγειακών Επεισοδίων σε Ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο: Μελέτη Greecs.

  Παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους, τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου και συγκαταλέγονται ανάμεσα στις κυρίαρχες αιτίες αναπηρίας, παγκοσμίως. Η γήρανση του πληθυσμού, το διαρκές άγχος, η οικονομική ύφεση και οι αλλαγές του τρόπου ζωής, αποτελούν τους καθοριστικότερους παράγοντες αύξησης της επίπτωσης και του επιπολασμού της νόσου. Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του Παγκόσμιου[…]