Προσφάτως έχει καταστεί εφικτή η εκτίμηση του παραγόμενου από το μυοκάρδιο μηχανικού έργου, τόσο συνολικά, όσο και κατά μυοκαρδιακό τμήμα, χωρίς την ανάγκη επεμβατικών μεθόδων. Από τις αρχές της φυσικής για τον ορισμό του έργου απαιτείται η ασκούμενη πίεση, η προκαλούμενη μετατόπιση και το σχετικό τους γινόμενο. Η τεχνική που χρησιμοποιείται εν προκειμένω, περιλαμβάνει τον υπολογισμό προσεγγιστικά καμπύλης πίεσης-χρόνου κατά τη διάρκεια του μυοκαρδιακού κύκλου, βάσει της αναίμακτα εκτιμώμενης πίεσης της βραχιονίου αρτηρίας και των υπερηχογραφικά προσδιοριζόμενων χρόνων διάνοιξης και σύγκλεισης της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας.

PDF