Η υπερτροφία εκδηλώνεται είτε στα πλαίσια νόσων που προσβάλλουν το μυοκάρδιο είτε δευτεροπαθώς μετά από υπερφόρτιση πίεσης της αριστερής κοιλίας. Μελέτες έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη καρδιακής1-4 και εγκεφαλικής5 νοσηρότητας και θνητότητας, ανεξάρτητα από τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου. Η ανακάλυψη του αιτίου της υπερτροφίας θα καθορίσει και το θεραπευτικό σχεδιασμό, αποτελεί όμως πολλές φορές πρόκληση ειδικά σε περιπτώσεις όπου στον ίδιο ασθενή συνυπάρχουν παραπάνω από μία καταστάσεις που μπορούν να τη δικαιολογήσουν.

PDF