Η αξιολόγηση της βαρύτητος των βαλβιδικών στενώσεων όσο και των ανεπαρκειών έχει θεωρηθεί δόκιμο να πραγματοποιείται με χρήση δυναμικών μεθόδων σε ειδικές αιμοδυναμικές συνθήκες είτε σε δυσαρμονία μεταξύ των κλινικών συμπτωμάτων και της βαρύτητος των βαλβιδικών βλαβών. (Stress Echo Expert Consensus Statetement-Executive Summary). Στις πρόσφατες οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (2014) υφίσταται κατηγοριοποίηση επιπέδου ΙΙα για τη χρήση της δοκιμασίας κοπώσεως σε επιλεγμένους ασθενείς με ασυμπτωματική σοβαρή βαλβιδική νόσο προκειμένου όπως 1) πιστοποιηθεί η πραγματική απουσία συμπτωμάτων 2) αξιολογηθεί η αιμοδυναμική απάντηση στην κόπωση και 3) διαστρωματοποιηθεί η πρόγνωση.

PDF