Στο παρόν άρθρο περιγράφονται τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία για την εκπαίδευση των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και παράλληλα παρατίθενται τα αποτελέσματα του πρώτου έτους μελέτης των γνώσεων και πεποιθήσεων μαθητών της Θεσσαλίας στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής.

PDF