Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Δοκιμασίας Κόπωσης, Άσκησης και Αποκατάστασης, Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη

Η άσκηση αποτελεί σημείο αναφοράς και πυλώνα της αποκατάστασης καρδιολογικών ασθενών. Μια βασική μορφή άσκησης για την υλοποίηση των στόχων της Αποκατάστασης είναι η αερόβια άσκηση. Ένα βασικό χαρακτηριστικό
αυτής αποτελεί η ένταση, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με διαφορετικές μεθόδους. Οι μέθοδοι αυτοί περιλαμβάνουν την υποκειμενική αίσθηση προσπάθειας, την ισχύ/ έργο, την καρδιακή συχνότητα, την μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και τον αναερόβιο ουδό. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι διάφορες μέθοδοι, με έμφαση στην εφαρμογή σε καρδιολογικούς ασθενείς και θα συζητηθούν διά φορα ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη. Επίσης θα αναδειχθεί η σημασία της Καρδιοαναπνευστικής Δοκιμασίας Κόπωσης στη συνταγογράφηση της αερόβιας άσκησης.

PDF