Οι τεχνικές αγγειοπλαστικής σε βλάβες διχασμού, η ενδοστεφανιαία απεικόνιση, η προσομοίωση των διχασμών in-vitro, η τεχνολογία των φαρμακο-εκλυόντων μπαλονιών και η προσαρμοσμένη αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία αναγνωρίζονται ως κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων. Οι βασικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των βλαβών των διχασμών χωρίζονται στην τεχνική provisional με την χρήση ενός στεντ και την πιθανή χρήση δευτέρου σε ειδικές περιπτώσεις, και σε αυτές που εξαρχής απαιτούν τη χρήση 2 στεντ. Η δεύτερη κατηγορία είναι πιο πολύπλοκη, πιο απαιτητική και έχει υψηλότερα ποσοστά επαναστένωσης, έχει όμως σημαντικά πλεονεκτήματα σε ειδικές κατηγορίες διχασμών, που περιλαμβάνουν πλευρικούς κλάδους μεγάλης διαμέτρου.

PDF