Μαρία Σ. Μπόνου
Καρδιολογικό τμήμα, ΓΝΑ Λαϊκό

Μαρίνα Σκουλούδη
Καρδιολογικό τμήμα, ΓΝΑ Λαϊκό

Περίληψη

Τα 2/3 των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε κωματώδη κατάσταση μετά από καρδιακή ανακοπή (ΚΑ) θα πεθάνουν από υποξαιμική-ισχαιμική εγκε-φαλική βλάβη. Οι τρέχουσες οδηγίες συνιστούν η νευρολογική πρόγνωση να γίνεται στις 72 ώρες μετά την ΚΑ. Η πλειονότητα των μελετών νευρολογικής πρόγνωσης έχουν χαμηλή ποιό-τητα αποδεικτικών στοιχείων, τα λάθη είναι πολύ πιθανά και αυτό οδήγησε τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές ERC-ESICM να προτεί-νουν ένα πολυπαραγοντικό προγνωστικό αλγόριθμο ο οποίος συνδυάζει τα αποτε-λέσματα της κλινικής εξέτασης με αυτά της ηλεκτροφυσιολογίας, των βιοδεικτών και της απεικόνισης του εγκεφάλου. Πριν από την εκτίμηση, θα πρέπει να αποκλειστούν παρά-γοντες που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέ-λεσμα. Η αμφοτερόπλευρη απουσία των ανακλαστικών της κόρης για διάστημα ≥72 ωρών μετά από την ΚΑ και/ή η αμφοτε-ρόπλευρη απουσία του N2O SSEP κύματος 72 ώρες μετά την ΚΑ ή μετά την επαναθέρμανση, αποτελούν τους πιο ισχυρούς προγνωστικούς δείκτες. Βιοδείκτες, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), απεικόνιση και status epilepticus αποτ-ελούν λιγότερο αξιόπιστους δείκτες και για αυτό προτείνεται μόνο ο συνδυασμός τους.

PDF