Καρδιολογική Κλινική, Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας

 

Ηλεκτρική, γονιδιακή και φαρμακολογική μελέτη του Συνδρόμου της επίκτητης επιμήκυνσης του διαστήματος QT και της επιπλοκής Torsade de Pointes. Εκτίθεται η κλινική και ,κυρίως, η γονιδιακή πολυμορφία των αντιστοίχων ευρημάτων, οι αρρυθμιογόνοι συντελεστές, τα ένοχα φάρμακα και η θεραπευτική προσέγγιση των φορέων του Συνδρόμου.

PDF