Η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) αποτελεί την κύρια αιτία καρδιαγγειακού θανάτου παγκοσμίως καθώς μόνο το 2010, περισσότεροι από 9.000.000 θάνατοι, αποδόθηκαν σε αίτια που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την υπέρταση.1 Η ρύθμιση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης μειώνει σημαντικά την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα και η χρήση της συνδυασμένης αντιυπερτασικής αγωγής, εξασφαλίζει την άμεση και σημαντική μείωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ). Σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (ΕΕΥ)2 ο συνδυασμός δύο φαρμάκων θεωρείται σαν αρχικό βήμα όταν οι υπερτασικοί ασθενείς έχουν πολύ υψηλή αρχική ΑΠ ή/και έχουν ταξινομηθεί σαν υψηλού /πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, καθώς σε αυτούς τους ασθενείς, η άμεση μείωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης μεταφράζεται και σε προγνωστικά οφέλη.

PDF