Το έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας (ΕΔΚ) αποτελεί μία διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση για τον κλινικό καρδιολόγο με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα ακόμη και στην εποχή της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής. Μεμονωμένο ΕΔΚ συμβαίνει σε λιγότερο από 3% όλων των εμφραγμάτων, συνοδεύει σπάνια έμφραγμα του προσθίου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας (ΑΚ) ενώ αντίθετα είναι συχνό σε κατώτερο έμφραγμα (25-50%) αλλά αιμοδυναμικά σημαντικό είναι μόνο το 10-15% αυτών. Η διάγνωση του ΕΔΚ ενέχει δυσκολίες γιατί οι ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές, η δυσλειτουργία του μυοκαρδίου της δεξιάς κοιλίας (ΔΚ) και η αποπληξία του διαρκούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μπορεί να διαλάθουν της προσοχής μας.

PDF