Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία με απόφαση του ΔΣ μπορεί να παρέχει αιγίδα στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, εφ’ όσον πληρούν τους παρακάτω όρους:

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ

 • Κατατίθεται αίτημα παροχής αιγίδας πρέπει να σταλεί έγκαιρα στην ΕΚΕ, χρονικό διάστημα τριών μηνών τουλάχιστον προ της προγραμματισμένης εκδήλωσης
 • Για την καλύτερη διαχείριση προτείνεται να μας αποσταλεί πρόγραμμα των αιτούμενων αιγίδων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου για το επόμενο έτος
 • Κατατίθεται έγκριση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων (ΕΟΦ, ΣΦΕΕ)
 • Πλήρες πρόγραμμα συνεδρίου, με ονόματα συμμετεχόντων
 • Συμμετοχή Μελών της ΕΚΕ στο πρόγραμμα
 • Σε περίπτωση που κατατίθεται αίτημα από δύο φορείς με τις ίδιες ημερομηνίες δίδεται σε αυτό που κατέθεσε πρώτος ημερολογιακά

Για να δοθεί η επιστημονική αιγίδα, η αιτούμενη εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στην ΕΚΕ το ποσό των:

 • 500€ για διάρκεια άνω των 2 ημερών
 • 300€ για ημερίδα

ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ

 • Αιγίδα δε χορηγείται σε εταιρείες που δεν έχουν άμεση σχέση με την Καρδιολογία και πιθανόν είναι ανταγωνιστικές προς αυτή
 • Δε χορηγείται σε εταιρείες ιδιωτικές, κερδοσκοπικές ή επιχειρήσεις εν γένει
 • Δε χορηγείται σε ημερομηνία που συμπίπτει με ημερομηνία εκδήλωσης της ΕΚΕ

Τα έσοδα από την παροχή αιγίδας θα καταχωρούνται σε ειδικό κωδικό του Λογιστικού Σχεδίου με σκοπό την οικονομική υποστήριξη της εκπαίδευσης των Ειδικευομένων  και των Νέων Καρδιολόγων.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Καθ. Γεώργιος Κοχιαδάκης