Αξιολόγηση των Δεικτών Οξειδωτικού Στρες και Μεταβολές των Κατεχολαμινών σε Ασθενείς με Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια Πριν και Μετά από Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως

  H Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια (DCM) είναι μια προοδευτική μυοκαρδιακή νόσος που χαρακτηρίζεται από τη διάταση της αριστερής ή και των δύο κοι- λιών και συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας λόγω διάτασής της επί απουσίας παθολογικών συνθηκών φόρτισης (υπέρταση, βαλβιδοπάθεια) ή στεφανιαίας νόσου ικανής να προκαλέσει διάχυτη συστολική δυσλειτουργία.1 Έχει καταδειχθεί από προηγούμενες μελέτες ο σημαντικός ρόλος του oξειδωτικού στρες στην παθογένεια της DCM.2n Αρκετές μελέτες ανέφεραν αυξημένους βιοχημικούς δείκτες οξειδωτικού[…]