Ρήξη τριγλώχινας βαλβίδας και διαχωρισμός δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας μετά από τροχαίο ατύχημα

1. Introduction Cardiovascular disease accounts for almost half of deaths in Europe, with dyslipidemia ranked among the major modifiable risk factors for its development.1 Greece was recently reclassified from low- to medium-risk country in terms of cardiovascular disease risk, with 27% of cardiovascular deaths attributed to hypercholesterolemia.1,2 In the last decades, the prevalence of dyslipidemia in Greece has increased, mainly driven by behavioral factors such as urbanization, dietary patterns, obesity, smoking, and[…]