Επιδημιολογικά Χαρακτηριστικά, Διαχείριση και Πρώιμη Έκβαση των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων στην Ελλάδα: Η Μελέτη PHAETHON

  Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) αντιπροσωπεύουν μια δύσκολη και απαιτητική κλινική οντότητα που εξακολουθεί να παραμένει η συχνότερή αιτία επείγουσας εισαγωγής στο νοσοκομείο και περικλείει υψηλό κίνδυνο νοσοκομειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στην νοσηρότητα και θνησιμότητα μέσω της βελτίωσης των μεθόδων θεραπείας τα τελευταία χρόνια, οι ασθενείς με ΟΣΣ παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο υποτροπής ισχαιμικών επεισοδίων και του θανάτου. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της[…]

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε καρδιακές εμφυτεύσιμες ηλεκτρονικές συσκευές

H επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών στις καρδιακές εμφυτεύσιμες ηλεκτρονικές συσκευές αποτελεί ένα κλινικό πρόβλημα που απασχολεί τόσο τους ιατρούς όσο και τους ασθενείς. Η παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει τις πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, τη συμπεριφορά των καρδιακών συσκευών σε αυτές καθώς και τον τρόπο παρέμβασης για την αποφυγή των επιπτώσεων από την αλληλεπίδρασή τους.