Πώς η Mη Tαύτιση Παραπέμποντος και Διενεργούντος Καρδιολόγου Επηρέασε τον Αριθμό Υπερηχοκαρδιογραφημάτων και Δοκιμασιών Κοπώσεως

  Οι εφαρμογές της κλασσικής δοκιμασίας κοπώσεως (Δ.Κ.) καθώς και του διαθωρακικού υπερηχοκαρδιογραφήματος (ΥΧ) αποτελούν στη διαγνωστική προσέγγιση των καρδιολογικών ασθενών συνήθη πρακτική.1,2 Από ενάρξεως λειτουργίας του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (2007) κάθε καρδιολόγος εξετάζοντας στα Εξωτερικά Ιατρεία Καρδιολογίας παρέπεμπε για διενέργεια Δ.Κ. και ΥΧ στα Εργαστήρια σε θέσεις ραντεβού όπου θα εργαζόταν. Ομως παρατηρήθηκε: (α) Προοδευτική και μεγάλη αύξηση του αριθμού των παραπομπών (β) Αριθμός των εν λόγω εξετάσεων[…]