Είναι η Ελάχιστα Επεμβατική Διόρθωση της Μιτροειδούς Βαλβίδας με Τεχνητές Χορδές μία Μέθοδος Αναπαραγώγιμη και Εφαρμόσιμη στην Καθημέρα Καρδιοχειρουργική Πράξη;

  H ελάχιστα επεμβατική, βιντεσκοπική πλαστική επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας, είναι μία αναφαινόμενη μέθοδος στον τομέα της Καρδιοχειρουργικής. Παρόλο που για το χειρουργό αποτελεί μία περισσότερο περίπλοκη μέθοδο, για τον ασθενή είναι λιγότερο τραυματική και παρέχει ταχύτερη ανάρρωση.1,2 Σε αμιγή πρόπτωση της οπίσθιας γλωχίνας χρησιμοποιείται μία ευρεία ποικιλία παραδοσιακών τεχνικών εκτομής της γλωχίνας και μεταφοράς των τενοντίων χορδών.3