Η Εφαρμογή των Κριτηρίων Καταλληλότητας στην Παραπομπή Διενέργειας Σπινθηρογραφήματος Αιμάτωσης Μυοκαρδίου (SPECT) στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έντονη συζήτηση για τη αυξανόμενη χρήση των αναίμακτων διαγνωστικών εξετάσεων στη σύγχρονη καρδιολογία που έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται αντίστοιχα και τα οικονομικά κόστη για τα συστήματα υγείας.1 Με σκοπό να ελεγχθούν αυτά τα κόστη και να κατευθυνθούν προς την βέλτιστη χρήση των απεικονιστικών εξετάσεων στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου είναι ανάγκη να καθοριστεί η σωστή χρήση των απεικονιστικών αυτών εξετάσεων.