Μονήρης Στεφανιαία Αρτηρία με Έκφυση από τον Αριστερό Κόλπο του Valsalva σε Ασθενή με Βραδυαρρυθμία και Προσυγκοπή. Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας

Oι συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αρτηριών διαγιγνώσκονται συνήθως τυχαία σε στεφανιογραφικό έλεγχο. Αν και είναι καλοήθεις σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να εκδηλωθούν με στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου, αρρυθμίες ή ακόμη και αιφνίδιο θάνατο. Το περιστατικό που περιγράφεται αφορά περίπτωση μονήρους στεφανιαίας αρτηρίας με την δεξιά στεφανιαία αρτηρία να αποτελεί την συνέχεια της περισπωμένης σε μια ασθενή που παρουσίασε προσυγκοπή.