Η Δυσμενής Επίπτωση της Ηλικίας Διενέργειας της Τροποποιημένης Επέμβασης Fontan στην Απώτερη Λειτουργική Κατάσταση των Ασθενών που Τεκμηριώνεται με την Καρδιοπνευμονική Δοκιμασία Κόπωσης

  H πλήρης κοιλο-πνευμονική σύνδεση (TCPC), μία τροποποιημένη επέμβαση της αρχικής Fontan που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά από τον de Leval και συνεργάτες το 1988, αποτελεί την σύγχρονη χειρουργική επιλογή για την παρηγορητική αντιμετώπιση των ασθενών με λειτουργικά μονήρη κοιλία (UVH).1 Παρά το γεγονός ότι δεν είναι θεραπευτική, η εφαρμογή της TCPC είναι διεθνώς αποδεκτή καθώς βελτιώνει τη λειτουργική κατάσταση και επιτρέπει σχεδόν φυσιολογική καθημερινή δραστηριότητα των ασθενών αυτών.2,3 Η[…]