Η Παράδοξη Συμπεριφορά της Δεξιάς Κοιλίας κατά τον Καρδιακό Επιπωματισμό

  Μελετήσαμε με ενδιαφέρον την ελληνική μετάφραση της εργασίας των B. Cosyns και συν, σχετικά με την απεικόνιση των παθήσεων του περικαρδίου.1 Επειδή μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι η εικόνα 10 της παραπάνω εργασίας, σχετιζόμενη με τον καρδιακό επιπωματισμό, έχει σχολιασθεί με λανθασμένο τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει και στην αντίστοιχη λεζάντα του αγγλικού κειμένου, πάνω στο οποίο βασίσθηκε η μετάφραση.