Η Μιτροειδής Βαλβίδα σε Ασθενείς με Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια με την Τριδιάστατη Διοισοφαγική Υπερηχοκαρδιογραφία. Πόσα ακόμα δεν γνωρίζουμε;

Καρδιολόγος, Υπότροφος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Ειδικό Κέντρο Καρδιάς Αθλητών και Νέων (ΕΚΚΑΝ) Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (Hypertrophic CardioMyopathy, HCM) είναι μια κληρονομούμενη πάθηση με κύρια φαινοτυπική έκφραση την υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. Ex vivo από μελέτες νεκροτομικού υλικού και βαλβίδων που αφαιρέθηκαν χειρουργικά από ασθενείς με HCM προέκυψαν τα πρώτα σαφή ευρήματα, ότι η πάθηση αυτή εκτός από την υπερτροφία χαρακτηρίζεται και από δομική διαφοροποίηση της μιτροειδικής συσκευής, όπως αυξημένο[…]