Το παρόν περιστατικό αφορά ηλικιωμένη γυναίκα ασθενή η οποία εισήθχη με κλινική εικόνα καρδιογενούς καταπληξίας και κομβικό ρυθμό διαφυγής και κατά την κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση διαπιστώθηκε η παρουσία μονήρους στεφανιαίας αρτηρίας τύπου RII-S. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ανατομική παραλλαγή συνδέεται με την εκδήλωση οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου και αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, στην ασθενή προτάθηκε η καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση.

PDF