Η χειρουργική αποκατάσταση είναι η οριστική και επικρατούσα αντιμετώπιση για ασθενείς με σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας. Για ασθενείς που παραμένουν ελεύθεροι συμπτωμάτων, η επιλογή της ιδανικής στιγμής για την παραπομπή προς χειρουργική επέμβαση συνδέεται με τον κίνδυνο εμφάνισης μη αναστρέψιμης δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας και με τους εγγενείς κινδύνους της σχετικά πρώιμης χειρουργικής επέμβασης. Για τους τυπικά ασυμπτωματικούς ασθενείς έχει προταθεί η στρατηγική της επιφυλακτικής αναμονής που βασίζεται στην τακτική και έμπειρη επαναξιολόγησή τους.

PDF