Νικόλαος Πετ. Σταθάκος
Ανατομείο Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σοφία Γ. Δαμιανάκη
ΤΕΠ, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

Ιωάννης Α. Λακουμέντας
Β’ Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

Περίληψη

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και η συ-σχετιζόμενη με αυτό νοσηρότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές της υγείας (Εικόνα 1). Ως αποτέλεσμα, η προφυλακτική χειρουργική θεραπεία σημαντικών καρωτιδικών στενώσε-ων υιοθετήθηκε αρχικά, τόσο από τους ασθε-νείς όσο και από τους ιατρούς, ενώ η καρωτιδι-κή ενδαρτηρεκτομή (CEA) κατέστη μία από τις συχνότερα διενεργούμενες επεμβάσεις από αγ-γειοχειρουργούς. Η αναπτυσσόμενη ενδοαγ-γειακή τεχνολογία έχει επιτρέψει την επέκταση των διαθέσιμων θεραπευτικών μεθόδων στη νόσο των εγκεφαλικών αγγείων. Η διαδερμική διάνοιξη με καθετήρα μπορεί να προσφέρει μία λιγότερο επεμβατική λύση, εναλλακτική της καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής.

PDF