Νικόλαος Καυκάς
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ, “ΚΑΤ’’

Κωνσταντίνος Τσάμης
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ, “ΚΑΤ’’

Στυλιανός Δραγάσης
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ, “ΚΑΤ’’

Όλγα Αγόρα
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ, “ΚΑΤ’’

Γεώργιος Παυλάκης
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ, “ΚΑΤ’’

Περίληψη

Η νεφροπάθεια από σκιαγραφικά (ΝΣ) αποτελεί ένα συχνά εμφανιζόμενο κλινικό πρόβλημα, δεδομένης της ολοένα και περισσότερο αυξανόμενης χρήσης των ιωδιούχων σκιαγραφικών παραγόντων στην σύγχρονη ιατρική πράξη. Στο παρόν άρθρο περιγράφονται η επιδημιολογία, ο ορισμός και οι επικρατέστεροι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί πρόκλησης ΝΣ. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία της συνεκτίμησης διαφόρων προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου, όπως ο όγκος του σκιαγραφικού, οι συνυπάρχοντες νόσοι, η οδός χορήγησης του σκιαγραφικού, στην τελική αποτίμηση του κινδύνου εμφάνισης ΝΣ, με τη βοήθεια ειδικά δομημένου μοντέλου ποσοστιαίας εκτίμησης του κινδύνου αυτού. Τέλος, γίνεται ειδική μνεία στην σύγχρονη θεώρηση στρατηγικών πρόληψης και μείωσης της πιθανότητας εμφάνισης ΝΣ, με έμφαση στην επαρκή ενυδάτωση, τη χρήση ισότονων διαλυμάτων και ισοοσμωτικών σκιαγραφικών παραγόντων.

PDF